Zaloguj się aby zobaczyć ceny
Zaloguj się aby zobaczyć ceny

Przy zakupach powyżej 500 zł brutto – bezpłatna dostawa w opcji InPost oraz DPD dla Klientów składających zamówienie w sklepie online

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.3Z.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. PROMOCJA
 7. RĘKOJMIA PRODUKTU
 8. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ
 9. REKLAMACJA NIEDOTYCZĄCA KONSUMETA I QUASIKONSUMENTA
 10. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW I QUASIKONSUMENTÓW
 11. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.3z.pl prowadzony jest przez spółkę 3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266950; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 355 tyś. zł ; NIP: 7542883169; REGON: 160103167 oraz adres poczty elektronicznej: zamowienia@3z.pl.

1.2.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3.Definicje:

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. CENA – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, wyrażoną w złotych polskich, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za przedmiot Umowy;

3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową(zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);

8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

9. KOSZYK – wyodrębniona graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której wyszczególnione są warunki, na postawie których Strony zawierają Umowę;

10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

11. PRODUKT; TOWAR – każdy obiekt rynkowej wymiany oraz usługa niebędąca Usługą Elektroniczną dostępne w Sklepie Internetowym, które są przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. PROMOCJA – oznacza to wszelkie działania Sprzedawcy, przyczyniające się do wzrostu popytu na Produkty oferowane w Sklepie. Szczegółowe warunki konkretnej Promocji określane są przez Sprzedawcę w Koszyku, w ramach Sklepu lub w odrębnym regulaminie tej Promocji;

13. QUASIKONSUMENT– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

14. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

15. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: sklep.3z.pl.

16. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka 3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266950; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 355 tyś. zł ; NIP: 7542883169; REGON: 160103167 oraz adres poczty elektronicznej: zamowienia@3z.pl.

17. UMOWA SPRZEDAŻY; UMOWA – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

19. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

21. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci zarejestrowania się poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, NIP, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@3z.pl lub też pisemnie na adres: ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie.

 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków: - (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@3z.pl lub też pisemnie na adres: ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

                 1. Reklamację Usługobiorca może zgłosić:

- pisemnie na adres: ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie;

- albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  info@3z.pl;

  1. Usługobiorca podaje w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

  2. W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca podejmie działania wnioskowane przez Usługobiorcę w reklamacji lub inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  4. Jeżeli Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznano reklamację.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

3.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego nie zawiera kosztów dostawy;

3.5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 3. Klient ma możliwość cofnięcia Zamówienia do chwili przyjęcia tego Zamówienia przez Sprzedawcę. Cofnięcie Zamówienia może nastąpić poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@3z.pl

3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  Bank: ING Bank Śląski S.A.
  Numer rachunku: 19 1050 1504 1000 0023 1098 9617.

 4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – obsługiwane przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4,9 mln zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu imoje.pl – obsługiwane przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; kapitał zakładowy w kwocie 130,1 mln zł opłacony w całości, NIP 634-013-54-75

4.2. Termin płatności:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
  .
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.PROMOCJA

6.1. Jeżeli nic innego nie wynika z warunków danej Promocji wtedy:

 

1.    Nie  łączą się one z innymi Promocjami;

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian warunków Umów zawieranych w ramach Promocji, w tym zmian Cen;

3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania czy zawieszenia Promocji.

4.    Promocja może zostać ograniczona poprzez wskazanie czasu jej obowiązywania, bądź do wyczerpania zapasów określonej liczby Produktów nią objętej.

6.2. Uprawnienie, do dokonywania zmian nie ma wpływu na realizację Umów zawartych przed wejściem w życie owych zmian.

7.RĘKOJMIA PRODUKTU

7.1. Sprzedawca zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu lub Usługi z Umową.

7.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub Quasikonsumentem zostaje wyłączona.

8. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ

8.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub Quasikonsumentem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ograniczona jest do sumy zapłaconej przez Klienta Ceny oraz zapłaconych kosztów za dostarczenie Towarów lub Usług. Powyższe ograniczenie dotyczy szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści. Dotyczy to również jakichkolwiek treści zawartych w Towarach lub Usługach, brak dostępu Klienta do Usług lub brak możliwości korzystania z Usług, jeżeli wynika to z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, albo niespełniania przez treści zawarte w Towarach lub Usługach oczekiwań Klienta.

9. REKLAMACJA NIEDOTYCZĄCA KONSUMETA I QUASIKONSUMENTA

9.1. Procedura reklamacyjna opisana poniżej dotyczy tylko i wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami i Quasikonsumentami.

9.2. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej Klient winien złożyć reklamację:

pisemnie na adres: ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie;

albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  info@3z.pl;

9.3.  W reklamacji Klient zobowiązany jest podać przyczyny jej złożenia, dane dotyczące Umowy, dane identyfikujące Klienta, dane kontaktowe takie jak: adres do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz wskazać jakie działania Sprzedawca winien podjąć w związku z wnioskiem Klienta. W przypadku wad fizycznych Towarów Klient zobowiązany jest załączyć do reklamacji dokumentację fotograficzną potwierdzającą powstanie wady.

9.4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 Dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta.

9.5. W przypadku gdy treść reklamacji nie pozwala Sprzedawcy na jej rozpoznanie, Sprzedawca przed upływem terminu wskazanego w ust. 9.4 wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie do 7 Dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Powyższe wezwanie Sprzedawca doręcza Klientowi w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, a w razie braku takowego adresu, nastąpi to w formie pisemnej na adres do doręczeń Klienta. Nieuzupełnienie reklamacji w terminie 7 Dni roboczych skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania przez Sprzedawcę.

9.6. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca podejmie działania wnioskowane przez Klienta w reklamacji lub inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

10. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW I QUASIKONSUMENTÓW

10.1. Pod użytym w treści całego pkt 8 poniżej pojęciem Konsument należy rozumieć także Quasikonsumenta, chyba że co innego wynika z postanowień szczególnych.

10.2. W razie braku odmiennych regulacji w niniejszym pkt 8 do Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Umowy.

10.3. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaną rozstrzygnięte przez właściwe polskie sądy powszechne, z uwzględnieniem pouczeń́ zawartych poniżej.

10.4. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@3z.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, z dopiskiem „reklamacja”.

10.5. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa

Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do

Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

10.6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

10.7. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 8.7., uważa się, że uznał reklamację.

10.8. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

10.9. W wypadku Promocji polegającej na sprzedaży Produktów i/lub Usług po Cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie, udzielonej Konsumentowi ze względu na łączną wartość umowy, to Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w całości, tj. co do wszystkich Towarów i/lub Usług objętych daną Umową, albo wyłącznie w części dotyczącej Towarów i/lub Usług oferowanych po Cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie;

10.10. Sprzedawca wskazuje, że występuje możliwość́ skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym w szczególności:

1.    poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują̨ się̨ pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

2.    przed stałymi polubownymi sadami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują̨ się̨ pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

3.    Konsument lub Quasikonsument może zwrócić́ się̨ o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu; dodatkowe informacje zna: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

10.11. Konsument może poddać spór pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution).

10.12. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o prawach konsumentów, przepisów tej ustawy nie stosuje się do Umów zawieranych z Konsumentem i Quasikonsumentem, jeżeli Konsument albo Quasikonsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny poniżej pięćdziesięciu złotych.

Umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

10.13. Z zastrzeżeniem art. 38 ustawy o prawach konsumenta (a dotyczących wyłączeń w zastosowaniu prawa do odstąpienia od umowy) Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg tego terminu zgodnie z ustawą o prawach konsumenta rozpoczyna się dla: umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik; umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części; umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

10.14. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to można wysłać na adres poczty elektronicznej info@3z.pl. W celu zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

10.15. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 8.9.

10.16. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru jeżeli takowe powstały.

10.17. Sprzedawca zwraca dokonane przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego ten użył, chyba że Konsument w sposób jednoznaczny zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.18. Jeżeli Sprzedawca nie złożył propozycji, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które podanych zdarzeń nastąpi wcześniej.

10.19. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, ten nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.20. Konsument jest zobowiązany zwrócić Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10.21. Konsument ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem używania bądź korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.22. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania stosownie do brzmienia art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do momentu odstąpienia od Umowy. Rzeczona kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny. Jeżeli Cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności Towaru

10.23. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w momencie jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, pozostaje dłuższy.

10.24. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument ma prawo domagać się jego naprawy lub wymiany.

10.25. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

10.26. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

10.27. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

10.28. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

10.29. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

10.30. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, w sytuacjach przewidzianych w art. 43e ust 1. pkt 1-5 ustawy o prawach konsumentach.

10.31. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

10.32. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.

10.33. Konsument nie może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

10.34. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie wybranych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

10.35. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

10.36. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.POSTANOWIENIA DODATKOWE

11.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

11.4. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

11.5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11.6. Konsument i przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. W takim wypadku stroną ponosząca koszty przesyłki jest kupujący.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Zmiana Regulaminu:

   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Produkt dodany do Ulubionych
Produkt dodany do porównania.