Zaloguj się aby zobaczyć ceny
Zaloguj się aby zobaczyć ceny

Skorzystaj z bezpłatnej dostawy przy zakupach powyżej 250,00 zł brutto! Dostawa kurierem na terenie Polski oraz do skrytek Paczkomat® przy zakupach on-line.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki uczestnictwa oraz czas trwania promocji pod nazwą „KATALOG OFERT SPECJALNYCH Z PROMOCJAMI LIPIEC-WRZESIEŃ 2023” (dalej: „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest 3Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Stara 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Gliwicach X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000266950, posługująca się nr REGON 16010316700000, NIP 7542883169, o kapitale zakładowym w wysokości: 355.000,00 zł opłaconym w całości (dalej: „Organizator”).

3. Czas trwania Promocji to okres od dnia 01.07.2023 do dnia 30.09.2023 lub do wyczerpania zapasów.

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie stacjonarnym 3Z Sp. z o.o. znajdującym się w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Stara 7 (dalej: „Sklep stacjonarny”) oraz w sklepie internetowym prowadzony pod adresem: https://sklep.3z.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”). 

5. Z Promocji może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: „Uczestnik”).

6. Promocja ma na celu zwiększenie sprzedaży i konkurencyjności Organizatora. 

ZASADY PROMOCJI

§ 2

1. Produktem promocyjnym jest:

a. Zamówienie 1 implantu ICX + śruba zamykająca* (str.3)

b. Fizjodyspenser Traus SIP10-LED + 30szt. implantów ICX* + 10szt past ICX-WHITE (str.4)

c. Zestaw Piezotome Cube Acteon + 40szt. implantów ICX* + 20szt past ICX-WHITE (str.5); 

Zestaw Fizjodyspenser Implantmed SET 165 + WS-75L + 50szt. implantów ICX* + 20szt past ICX-WHITE (str.5); 

Zestaw Skaner Cameo Elegant 3 + 60szt. implantów ICX* + 20szt past ICX-WHITE (str.5)

                    * z wyłączeniem implantów ICX-Active Liquid, ICX-Zygoma oraz implantów cyrkonowych.

d. Szablon implantologiczny za 1zł (str.6)

e. Kup dwa zestawy narzędzi GBR marki Surgident i otrzymaj trzeci wybrany zestaw za 1zł (str.7)

f. Walizka marki Ochnik przy zamówieniu biomateriałów (str. 9)

g. W promocyjnej cenie: Master Flux plus, Zgrzewarka Tecno-Gaz, Bon o wartości 100zł (str.13)

2. Promocja upoważnia Uczestnika, który w trakcie czasu trwania Promocji dokona zakupu Produktu Promocyjnego z Gazetki str. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, zgodnie z poniższym wykazem do zamówienia:

a. (str. 3)

1szt. implantu ICX* + 1szt. śruba zamykająca w cenie 350zł brutto.

b. (str. 4)

Zestawu w cenie 15 200 zł brutto w skład którego wchodzi:

Fizjodyspenser Traus SIP10-LED 

30szt. implantów ICX* 

10szt past ICX-WHITE

c. (str. 5)

Zestawu w cenie 31 200 zł brutto w skład którego wchodzi:

Acteon Piezotome Cube

40szt. implantów ICX* 

20szt past ICX-WHITE 

Zestawu w cenie 33 210 zł brutto w skład którego wchodzi:

Fizjodyspenser Implantmed SET 165 + WS-75L 

50szt. implantów ICX* 

20szt past ICX-WHITE 

        

 Zestawu w cenie 62 520 zł brutto w skład którego wchodzi:

Skaner wewnątrzustny Cameo Elegant 3 

60szt. implantów ICX* 

20szt past ICX-WHITE 

                        * z wyłączeniem implantów ICX-Active Liquid, ICX-Zygoma oraz implantów cyrkonowych.

d. (str. 6) 

1szt. szablonu implantologicznego w 3Z Sp z o.o. za 1zl brutto. 

e. (str. 7) 

Dwóch zestawów narzędzi GBR marki Surgident i otrzymanie trzeciego wybranego zestawu za 1zł brutto: 

SD-MTAC_20 – zestaw do pinowania membran Mesh Tack 20

SD-NPI – zestaw periotomów Ni-Ti

SD-IPO – zestaw do pozycjonowania implantów

SD-SCR – zestaw do mocowania bloczków

SD-SR – zestaw do wykręcania złamanych śrub

SD-BM – młynek do rozdrabniania kości

SD-NLBC – zestaw do zbierania kości autogennej

f. (str. 9)      

Biomateriałów z oferty 3Z Sp z o.o. za kwotę 3000zł brutto i odebranie walizki kabinowej marki Ochnik za 1zł brutto.

g. (str. 13)     

Urządzenia do sadacji wziewnej Master Flux plus w cenie 18 140 zł brutto. 

Zgrzewarki do rękawów Tecno-Gaz w cenie 2 150 zł brutto. 

Bonu o wartości 100 zł brutto do wykorzystania w sklep.3z.pl.

                      

3. Dokonując jednego zamówienia można otrzymać Produkt promocyjny w maksymalnej ilości: 1 sztuki. 

4. W przypadku dokonania zakupu produktów w:

a. Sklepie stacjonarnym:

Produkt promocyjny zostanie dołączony do zakupów;

b. Sklepie internetowym:

Produkt promocyjny zostanie dołączony do wysyłki.

5. Promocja nie łączy się z innymi równoległymi promocjami.

6. W przypadku skorzystania przez konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: „Konsument”) lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie zostaną spełnione, jest ona zobowiązana do zwrotu Produktów promocyjnych wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 3

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Promocji:

a. pisemnie na adres: ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie; 

b. drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: info@3z.pl;

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz dokładny opis i powód reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się o ich uzupełnienie.

3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od ich doręczenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi informacją zwrotną, która zostanie przesłana w zależności od wybranej przez reklamującego formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

DANE OSOBOWE

§ 4

1. Klient uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), że:

A. Administratorem danych osobowych jest 3Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Stara 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Gliwicach X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000266950, posługująca się nr REGON 16010316700000, NIP 7542883169 (dalej: „Administrator”).

B. Przystępując do Promocji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez Klienta danych osobowych związanych z udziałem w Promocji oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.

C. Dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu organizacji i realizacji Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, rozpatrzenia złożonej skargi, wniosku lub reklamacji;

- czas przechowywania: dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jaki zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji Promocji, a po jej zakończeniu - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

D. Klient w każdej chwili może wycofać zgodę. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Klienta przez Administratora.

E. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego.

F. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją Promocji. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.

G. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.

H. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich.

I. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2023r.

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 

4. Regulamin Promocji jest dostępny w Sklepie internetowym Organizatora oraz udostępniany w formie pisemnej informacji w Sklepie stacjonarnym.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana w Sklepie internetowym Organizatora oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Sklepie stacjonarnym.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Produkt dodany do Ulubionych
Produkt dodany do porównania.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie z Serwisu, tj. strony sklep.3z.pl. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Więcej o zasadach przetwarzania danych znajdziecie Państwo w „Polityce prywatności” dostępnej TUTAJ.