Zaloguj się aby zobaczyć ceny
Zaloguj się aby zobaczyć ceny

Przy zakupach powyżej 500 zł brutto – bezpłatna dostawa w opcji InPost oraz DPD dla Klientów składających zamówienie w sklepie online

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki uczestnictwa oraz czas trwania promocji pod nazwą „Zapisz się do Newslettera i otrzymaj 100 zł na zakupy w sklepie 3z” (dalej: „Promocja”). 2. Organizatorem Promocji jest 3Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Stara 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Gliwicach X Wy-dziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000266950, posługująca się nr REGON 16010316700000, NIP 7542883169, o kapitale zakładowym w wysokości: 355.000,00 zł opłaconym w całości (dalej: „Organizator”). 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 01.07.2023 r. do odwołania zastrzeżeniem § 2 pkt 3 Regulaminu. 4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym prowadzony pod adresem: https://sklep.3z.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”). 5. Z Promocji może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: „Uczestnik”), pod warunkiem posiadania statusu profesjonalisty w dziedzinie wyrobów medycznych (tj. w szczególności osoba wykonująca zawód medyczny lub prowadząca obrót wyrobami me-dycznymi). 6. Promocja ma na celu zwiększenie sprzedaży i konkurencyjności Organizatora.

§ 2 ZASADY PROMOCJI

1. Promocja dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się do Newslettera Sklepu internetowego w trakcie trwania Promocji.

2. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie wszystkie z poniższych wymagań: a. zaakceptować Regulamin; b. dokonać zapisu do Newslettera.

3. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 2 Regulaminu otrzymają na pdany przez siebie adres e-mail jednorazowy kod rabatowy ważny przez 30 dni od dnia jego uzyskania, uprawniający do rabatu obniżającego łączną cenę zakupu Produktów o 100 zł brutto (dalej: „Rabat”) w sklepie internetowym https://sklep.3z.pl/ pod warunkiem dokonania jednorazowego zakupu o łącznej wartości za co najmniej 500 zł brutto.

4. Otrzymany kod rabatowy uczestnik może wykorzystać w terminie, o którym mowa pkt 3 powyżej poprzez wpi-sanie kodu rabatowego otrzymanego mailowo od Organizatora w dedykowanym polu w zakładce koszyk, które pojawi się podczas składania zamówienia;

5. Przy jednoczesnym zakupie kilku Produktów Rabat naliczany jest od ich łącznej ceny. 6. Promocja dotyczy produktów w cenach regularnych znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu interneto-wego prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://sklep.3z.pl/ dalej: „Produkt”).

7. Promocja nie łączy się z innymi równoległymi promocjami.

8. Uczestnik nie może przekazać swojego kodu rabatowego innemu Uczestnikowi.

9. Kod rabatowy nie podlega wymianie na pieniądze i nie jest pieniądzem elektronicznym.

§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Promocji:

a. pisemnie na adres: ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie;

b. drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: zamowienia@3z.pl;

2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:

a) dane identyfikacyjne Uczestnika - imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby-firmy oraz adres poczty elektronicznej;

b) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidło-wości, dokumentację fotograficzną;

c) roszczenie Uczestnika.

3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej doręczenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Or-ganizator powiadomi informacją zwrotną, która zostanie przesłana w zależności od wybranej przez reklamu-jącego formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 4 DANE OSOBOWE

1. Uczestnik uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), że:

2. Administratorem danych osobowych jest 3Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Stara 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Gliwi-cach X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000266950, posługująca się nr REGON 16010316700000, NIP 7542883169 (dalej: „Administrator”).

3. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez Uczestnika danych osobowych związanych z udziałem w Promocji oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. 4. Dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu organizacji i realizacji Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b. w celu realizacja obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): - czas przechowywania: dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji Promocji, a po jej zakończeniu - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 5. Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Uczestnika przez Admini-stratora.

6. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: adres e-mail oraz inne dane podane w trakcie zgłaszania reklamacji.

7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją Promocji. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym pod-miotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o któ-rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich.

10. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Klientowi przysługuje prawo do-stępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobo-wych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wnie-sienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 r.

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

4. Regulamin Promocji jest dostępny w Sklepie internetowym Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.sklep3z.pl oraz w korespondencji elektronicz-nej. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie z powodu zmiany Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o wprowadzeniu zmiany.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym za-kresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Produkt dodany do Ulubionych
Produkt dodany do porównania.