Zaloguj się aby zobaczyć ceny
Zaloguj się aby zobaczyć ceny

Przy zakupach powyżej 500 zł brutto – bezpłatna dostawa w opcji InPost oraz DPD dla Klientów składających zamówienie w sklepie online

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „SKARBONKA”

3Z SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin programu Lojalnościowego „Skarbonka” (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Uczestników z Programu Lojalnościowego „Skarbonka”.

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

Organizator - 3Z spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (kod pocz-towy 41-940), przy ul. Starej 7, posługującą się KRS: 0000266950 NIP: 7542883169 oraz REGON: 160103167, adres poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@3z.pl a) Katalog – zbiór zawierający systematyczny spis Produktów jednego typu znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://sklep.3z.pl/

b) Konto – spersonalizowane konto Uczestnika utworzone na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu. c) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: „Uczestnik”), pod warunkiem posiadania statusu profesjonalisty w dziedzinie wyrobów medycznych (tj. w szczególności osoba wykonująca zawód medyczny lub prowadząca ob-rót wyrobami medycznymi) - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościo-wym.

d) Program Lojalnościowy program lojalnościowy pod nazwą „Skarbonka” organizowany jest przez Or-ganizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. e) Produkt – produkty znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://sklep.3z.pl/ f) Punkty Lojalnościowe, Punkty – punkty lojalnościowe zdobywane w czasie trwania akcji promocyjnej „Skarbonka” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. g) Voucher – dokument elektroniczny przyznawany Uczestnikowi w zamian za Punkty Lojalnościowe, które Uczestnik może wykorzystać przy następnych zakupach w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

h) Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

i) Regulamin Sklepu – regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adre-sem https://sklep.3z.pl/

3Z Sp. z o.o. ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie,

Telefon: +48 32 767 55 66 | +48 32 767 70 70 | e-mail: info@3z.pl | 3z.pl | sklep.3z.pl

OPENLAB3Z | +48 767 55 66 wew. 14 | 697 301 210 | 697 301 765 | openlab@3z.pl

REGENERACJA KOŚCI I NARZĘDZIA | IMPLANTOLOGIA I SZABLONY | BIOMATERIAŁY | PIEZOCHIRURGIA | SILNIKI MPLANTOLOGICZNE I

CYFROWA PRACOWNIA CAD/CAM ORAZ DRUKU 3D

j) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://sklep.3z.pl/, na zasa-dach określonych w regulaminie Sklepu.

3. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie Internetowym.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1. W celu przystąpienia do Programu, należy posiadać aktywne konto bądź utworzyć konto w Sklepie na zasa-dach określonych w Regulaminie Sklepu, a także zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.

3. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

4. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Programu Lojalnościowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu Programu Lojalnościowego.

§ 3. ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1. Uczestnik przy składaniu zamówień w Sklepie otrzymuje Punkty Lojalnościowe, które będzie miał możliwość wymienić na Voucher. 2. Liczba Punktów Lojalnościowych, które trafią na Konto Uczestnika oznaczona będzie w następujący sposób : przy cenie głównej Produktu znajdującego się w Katalogu objętym Programem w nawiasie znajduje się ilość Punktów, które trafią na Konto Uczestnika za jego zakup. 3. Za każde wydane pełne 100 zł (słownie: sto złotych) w związku z zakupem przez Uczestnika Produktu znajdu-jącego się w Katalogu objętym Programem przysługuje temu Uczestnikowi 1 Punkt Lojalnościowy. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania, które Produkty objęte będą Programem.

5. Punkty lojalnościowe gromadzone są na Koncie Uczestnika w zakładce o nazwie: Skarbonka. Punkty uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie jako przyznane.

6. Zaewidencjonowanie Punktów Lojalnościowych następuje z chwilą nadania zamówieniu statusu: zrealizo-wane i wysłane.

7. Uczestnik może w każdej chwili dokonać sprawdzenia aktualnego salda Punktów lojalnościowych za pośred-nictwem Konta. 8. W przypadku błędnego naliczenia przez Organizatora Punktów lojalnościowych lub ich nienaliczenia, Uczest-nikowi przysługuje reklamacja, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 9. Punkty lojalnościowe nie podlegają wymianie na pieniądze i nie są pieniądzem elektronicznym. 10. Punkty lojalnościowe nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na inne Konto. Uczestnik nie może prze-kazać swoich Punktów lojalnościowych innemu Uczestnikowi. Punkty lojalnościowe są ważne w okresie obo-wiązywania Programu Lojalnościowego. Po upływie terminu ich ważności nie mogą być wymieniane na Na-grody i są kasowane.

3Z Sp. z o.o. ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie,

Telefon: +48 32 767 55 66 | +48 32 767 70 70 | e-mail: info@3z.pl | 3z.pl | sklep.3z.pl

OPENLAB3Z | +48 767 55 66 wew. 14 | 697 301 210 | 697 301 765 | openlab@3z.pl

REGENERACJA KOŚCI I NARZĘDZIA | IMPLANTOLOGIA I SZABLONY | BIOMATERIAŁY | PIEZOCHIRURGIA | SILNIKI MPLANTOLOGICZNE I

CYFROWA PRACOWNIA CAD/CAM ORAZ DRUKU 3D

11. Jeżeli zamówienie Produktu znajdującego się w Katalogu objętym Programem bądź też realizacja zamówienia nie dojdzie do skutku, w związku z którym Uczestnikowi zostały przyznane punkty (np. w przypadku anulowania zamówienia, zwrotu towaru,) lub w przypadku nadużyć Uczestnika za które Organizator nie odpowiada, punkty nie zostaną Uczestnikowi przyznane lub zostaną anulowane. 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody związane z Programem powstałe na skutek siły wyższej i które uniemożliwiłyby realizację Programu (np. zaburzenia pogodowe, problemy z połą-czeniem się do sieci itp.).

§ 4. WYMIANA PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH NA VOUCHERY

1. Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów Lojalnościowych na Voucher po uzyskaniu min. 1 Punktu Lojalno-ściowego.

2. Voucher umożliwia zakup Produktów, ze zniżką w wysokości odpowiadającej kwocie przeliczonej w § 3 ust. 3 Regulaminu.

3. Voucher przypisywany jest do konta Uczestnika w Sklepie. Voucher uzyskany w ramach Programu Lojalnościo-wego jest niezbywalny.

4. W ramach jednego zamówienia dopuszcza się skorzystanie z jednego Vouchera zgormadzonego na koncie Uczestnika.

5. Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania przyznanego mu Vouchera wyłącznie na Produkty dostępne w ra-mach aktualnego Katalogu zamieszczonego w Sklepie Organizatora.

6. Voucher przyznany Uczestnikowi może być przez niego wykorzystany bezterminowo od dnia jego przyznania.

7. Równowartość Vouchera nie może zostać wypłacona Uczestnikowi.

§ 5. CZAS TRWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 17.07.2023

2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeże-niem że:

a) Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosow-nym wyprzedzeniem, co najmniej 2 miesiące wcześniej, tak aby umożliwić wcześniejsze wykorzystanie Punktów Lojalnościowych oraz Voucherów.

b) Organizator umożliwi Uczestnikom wymianę Voucherów na Produkty.

3. Organizator może wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Uczestnikowi z ważnych powodów z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w powyżej, uznaje się naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem Lo-jalnościowym. Organizator wskazuje w wypowiedzeniu jego przyczynę.

3Z Sp. z o.o. ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie,

Telefon: +48 32 767 55 66 | +48 32 767 70 70 | e-mail: info@3z.pl | 3z.pl | sklep.3z.pl

OPENLAB3Z | +48 767 55 66 wew. 14 | 697 301 210 | 697 301 765 | openlab@3z.pl

REGENERACJA KOŚCI I NARZĘDZIA | IMPLANTOLOGIA I SZABLONY | BIOMATERIAŁY | PIEZOCHIRURGIA | SILNIKI MPLANTOLOGICZNE I

CYFROWA PRACOWNIA CAD/CAM ORAZ DRUKU 3D

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym, po przeprowa-dzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli działania Uczestnika budzą uzasadnione przypuszczenie, że mogą prowadzić do prób obejścia Regulaminu.

5. W przypadku upływu terminu wskazanego w § 5 pkt 2 lit. a bądź zakończenia Programu z przyczyn przewidzia-nych pkt 3 i 4 - niewykorzystane Vouchery oraz zebrane Punkty Lojalnościowe tracą moc i nie mogą być w ża-den sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty produkty w Sklepie).

6. Uczestnik nie ma obowiązku wykorzystywania zebranych Voucherów w ramach składanych zamówień.

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządze-niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i roz-liczenia Programu Lojalnościowego. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: imię i nazwi-sko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej oraz inne dane podane w trakcie zgłaszania reklamacji.

2. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:

a przeprowadzenie Programu zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Programie.

4. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Or-ganizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalno-ściowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, dostawcy rozwią-zań informatycznych, uprawnione organy państwowe. 5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trze-cich. 6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3Z Sp. z o.o. ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie,

Telefon: +48 32 767 55 66 | +48 32 767 70 70 | e-mail: info@3z.pl | 3z.pl | sklep.3z.pl

OPENLAB3Z | +48 767 55 66 wew. 14 | 697 301 210 | 697 301 765 | openlab@3z.pl

REGENERACJA KOŚCI I NARZĘDZIA | IMPLANTOLOGIA I SZABLONY | BIOMATERIAŁY | PIEZOCHIRURGIA | SILNIKI MPLANTOLOGICZNE I

CYFROWA PRACOWNIA CAD/CAM ORAZ DRUKU 3D

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do prze-noszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do Organizatora. Wycofa-nie zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Uczestnika przez Organizatora.

§ 7. REKLAMACJE

1. W przypadku niezadowolenia z przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnik ma możliwość złożenia rekla-macji nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Programu:

- w szczególności:

a) w formie pisemnej na adres: 3Z Sp. z o.o. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie;

b) pocztą elektroniczną, na adres: zamowienia@3z.pl

2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:

a) dane identyfikacyjne Uczestnika - imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres sie-dziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;

b) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawi-dłowości, dokumentację fotograficzną;

c) roszczenie Uczestnika.

3. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z któ-rego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.3z.pl/ oraz w korespondencji elektro-nicznej lub poprzez sms, jeżeli Uczestnik udostępnił adres mailowy, lub numer telefonu. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie z powodu zmiany Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o wprowadzeniu zmiany.

2. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny wła-ściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Produkt dodany do Ulubionych
Produkt dodany do porównania.