Zaloguj się aby zobaczyć ceny
Zaloguj się aby zobaczyć ceny

Przy zakupach powyżej 500 zł brutto – bezpłatna dostawa w opcji InPost oraz DPD dla Klientów składających zamówienie w sklepie online

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki uczestnictwa oraz czas trwania promocji pod nazwą „KATALOG OFERT SPECJALNYCH Z PROMOCJAMI MAJ-LIPIEC 2024” (dalej: „Promocja”).

2.      Organizatorem Promocji jest 3Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Stara 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Gliwicach X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000266950, posługująca się nr REGON 16010316700000, NIP 7542883169, o kapitale zakładowym w wysokości: 355.000,00 zł opłaconym w całości (dalej: „Organizator”).

3.      Czas trwania Promocji to okres od dnia 01.05.2024 do dnia 31.07.2024 lub do wyczerpania zapasów.

4.      Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie stacjonarnym 3Z Sp. z o.o. znajdującym się w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Stara 7 (dalej: „Sklep stacjonarny”) oraz w sklepie internetowym prowadzony pod adresem: https://sklep.3z.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”).

5.      Z Promocji może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: „Uczestnik”).

6.      Promocja ma na celu zwiększenie sprzedaży i konkurencyjności Organizatora.

 

Zasady Promocji

§ 2

1.      Produktem promocyjnym jest:

a.     Pozycjonery RTG za 1 zł(str. 3)

b.     Czepek medyczny oraz model implantu GRATIS (str. 4)

c.     Urządzenia do wyposażenia gabinetu w promocyjnych cenach (str. 7-9)

d.     Im więcej kupujesz tym więcej zyskujesz – GRATISY za zakupy biomateriałów (str.10)

e.     Surgident – kup 2 lub więcej i odbierz rabat 15% (str.11)

f.       Wybierz swój zestaw narzędzi z promocyjnej cenie (str.13)

g.     Kubek ceramiczny za zakupy online na kwotę 250 zł brutto, kubek termiczny za zakupy online na kwotę 1000 zł brutto (str. 16)

 

 

 

 1. Promocja upoważnia Uczestnika, który w trakcie czasu trwania Promocji dokona zakupu Produktu Promocyjnego z Gazetki str. 3, 4, 7, 8, 10, 13, 16, zgodnie z poniższym wykazem do zamówienia:

 

 

 

a.     Przy zakupie Aparatu rentgenowskiego RX-AC Owandy pozycjonery za 1 zł brutto (str. 3)

 

b.     Przy zakupie pakietu implantów ICX-Zygoma GRATIS czepek medyczny oraz model implantu (str. 4)

 

 

c.     Promocje na zakup sprzedu medycznego (str.7-9)

·        Asystor implantologiczny – cena promocyjna 1999 zł z vat

·        Master Flux Plus - cena promocyjna 18 999 zł z vat

·        Autoklawy: Lina RIK-117 AWF - cena promocyjna 14 990 zł z vat, Lina RIK-122 AWF - cena promocyjna 15 990 zł z vat*

·        Fizjodyspensery Implantmed W&H – SET 163 + WS-75 LG - cena promocyjna 15 690 zł z vat, SET 165 + WS-75 L - cena promocyjna 17 990 zł z vat, SET 166 + WS-75 L - cena promocyjna 18 790 zł z vat*

·        Fizjodyspenser NSK Surgic PRO2 - cena promocyjna 15 900 zł z vat

·        Przy zakupie wirówki w cenie 6200 zł z vat rabat na szkolenie https://akademia.3z.pl/katowice-zastosowanie-fibryny-bogatoplytkowej-w-stomatologii-oraz-medycynie-estetycznej/ -  500 zł

·        Przy zakupie spawarki i szkolenia https://akademia.3z.pl/bialystok-natychmiastowe-obciazenie-implantow-przy-uzyciu-elementow-spawanych-wewnatrzustnie-3/ – cena promocyjna 14 000 zł z vat

 

                        * Oferta ważna do 30.06.2024r lub do wyczerpania zapasów.

 

d.     Im więcej kupujesz tym więcej zyskujesz – GRATISY za zakupy biomateriałów (str.10)

·        Przy zakupie biomateriałów na łączną kwotę 1000 zł z vat – za 1 zł termiczny koszyk piknikowy

·        Przy zakupie biomateriałów na łączną kwotę 2000 zł z vat – za 1 zł kosmetyczna firmy OCHNIK

·        Przy zakupie biomateriałów na łączną kwotę 3500 zł z vat – za 1 zł Średnia walizka firmy OCHNIK

 

e.     Przy zakupie 2 lub więcej zestawów firmy Surgident rabat 15% na każdy z nich (str.11)

f.       Przy zakupie zestawu 5 narzędzi z kasetą cena promocyjna 799 zł z vat (str.13)

g.     Za zakupy w sklepie internetowym:

·        Przy zakupach na łączną kwotę 250 zł brutto - za 1 zł kubek ceramiczny

·        Przy zakupach na łączną kwotę 1000 zł brutto - za 1 zł kubek termiczny

 1. Dokonując jednego zamówienia można otrzymać Produkt promocyjny w maksymalnej ilości: 1 sztuki.

 

 

 

 1. W przypadku dokonania zakupu produktów w:
  1. Sklepie stacjonarnym:

-       Produkt promocyjny zostanie dołączony do zakupów;

 

  1. Sklepie internetowym:

-       Produkt promocyjny zostanie dołączony do wysyłki.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi równoległymi promocjami.

 

 1. W przypadku skorzystania przez konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: „Konsument”) lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie zostaną spełnione, jest ona zobowiązana do zwrotu Produktów promocyjnych wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

Postępowanie reklamacyjne

§ 3

1.      Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Promocji:

a.     pisemnie na adres: ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie;

b.     drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: zamowienia@3z.pl

2.      Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz dokładny opis i powód reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się o ich uzupełnienie.

3.      Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od ich doręczenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi informacją zwrotną, która zostanie przesłana w zależności od wybranej przez reklamującego formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

4.      Podstawą rozpatrzenia reklamacji będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

Dane osobowe

§ 4

 1. Klient uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), że:

 

A.     Administratorem danych osobowych jest 3Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Stara 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Gliwicach X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000266950, posługująca się nr REGON 16010316700000, NIP 7542883169 (dalej: „Administrator”).

 1. Przystępując do Promocji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez Klienta danych osobowych związanych z udziałem w Promocji oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:

a.     w celu organizacji i realizacji Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b.     w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c.     w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, rozpatrzenia złożonej skargi, wniosku lub reklamacji;

- czas przechowywania: dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jaki zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji Promocji, a po jej zakończeniu - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Klient w każdej chwili może wycofać zgodę. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Klienta przez Administratora.
 2. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją Promocji. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.
 5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich.

 

 

 1. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Postanowienia końcowe

§ 5

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2024r.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 4. Regulamin Promocji jest dostępny w Sklepie internetowym Organizatora oraz udostępniany w formie pisemnej informacji w Sklepie stacjonarnym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana w Sklepie internetowym Organizatora oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Sklepie stacjonarnym.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

Produkt dodany do Ulubionych
Produkt dodany do porównania.