Zaloguj się aby zobaczyć ceny
Zaloguj się aby zobaczyć ceny

Skorzystaj z bezpłatnej dostawy! Przy zakupach powyżej 250,00 zł brutto oraz do paczkomatów przy zakupach on-line.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki uczestnictwa oraz czas trwania promocji pod nazwą „Szyjemy na miarę twoich potrzeb” (dalej: „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest 3Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Wyszyńskiego 85, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Gliwicach X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000266950, posługująca się nr REGON 16010316700000, NIP 7542883169, o kapitale zakładowym w wysokości: 355.000,00 zł opłaconym w całości (dalej: „Organizator”).

3. Czas trwania Promocji to okres od dnia 01.04.2022 do dnia 30.06.2022 lub do wyczerpania zapasów.

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie stacjonarnym 3Z Sp. z o.o. znajdującym się w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Wyszyńskiego 85 (dalej: „Sklep stacjonarny”) oraz w sklepie internetowym prowadzony pod adresem: https://sklep.3z.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”). 

5. Z Promocji może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: „Uczestnik”).

6. Promocja ma na celu zwiększenie sprzedaży i konkurencyjności Organizatora. 

Zasady Promocji

§ 2

1. Produktem promocyjnym jest:

a) 1 implant (str.3)

b) Specjalistyczne szkolenie z lek.dent. Michałem Czarnowskim (str.7)

c) Specjalistyczne szkolenie z lek.dent. Michałem Czarnowskim; 30% rabatu na spawarkę (str.7)

d) Specjalistyczne szkolenie z lek.dent. Michałem Czarnowskim; 50% rabatu na spawarkę (str.7)

e) 1 opakowanie nici, szkolenie z dr Tomaszem Bigasem; (str. 8-9)

f) Narzędzia Leibinger i Satellite - rabat 10% przy zakupie 2 szt. lub 15% przy zakupie 4 szt. (str.10-11)

g) Rękaw ochronny 10szt (str.12-14 za wyjątkiem wirówki)

h) SmartBone 0,25g (str. 15)

2. Promocja upoważnia Uczestnika, który w trakcie czasu trwania Promocji dokona zakupu Produktu Promocyjnego z Gazetki str. 3, 7, 8-9, 10-11, 12-14, 15 w zależności od wartości dokonywanych zakupów produktów, zgodnie z poniższym wykazem:

a) przy zakupie 5 implantów w katalogowej cenie – 1 implant za 420zł w cenie 1zł; dostawa do paczkomatu w cenie 1zł (str.3)

b) przy zakupie spawarki wewnątrz ustnej w katalogowej cenie – szkolenie za 3500zł w cenie 1zł brutto (str.7)

c) przy zakupie spawarki wewnątrz ustnej z 30% rabatem – szkolenie za 3500zł w cenie 1zł brutto (str.7)

d) przy zakupie spawarki wewnątrz ustnej z 50% rabatem – szkolenie za 3500zł w cenie 1zł brutto (str.7)

e) przy zakupie zestawu nr 1 - 1 opakowanie nici za 1zł brutto, szkolenie dr Tomasz Bigas w cenie 3200zł brutto (str. 8)

f) przy zakupie zestawu nr 2 - 1 opakowanie nici za 1zł brutto, szkolenie dr Tomasz Bigas w cenie 3200zł brutto (str. 9)

g) przy zakupie zestawu nr 3 - 1 opakowanie nici za 1zł brutto, szkolenie dr Tomasz Bigas w cenie 3200zł brutto (str. 9)

h) przy zakupie 2 dowolnych narzędzi -10% rabatu, przy zakupie 4 dowolnych narzędzi -15% rabatu – marki Satelite i/lub Leibinger (str.10-11)

i) przy zakupie urządzeń Acteon, Saeshin, NSK rękaw ochronny 10szt za 1zł brutto (str. 12-14)

j) Przy zakupie biomateriałów na kwotę 2000zł - SMG251025 - SmartBone 0,25g za 1zł brutto (str. 15)

3. Dokonując jednego zamówienia można otrzymać Produkt promocyjny w maksymalnej ilości: 1 sztuki. 

4. W przypadku dokonania zakupu produktów w:

a) Sklepie stacjonarnym:

- Produkt promocyjny zostanie dołączony do zakupów;

b) Sklepie internetowym:

- Produkt promocyjny będzie widoczny na dokumencie zakupu (paragonie lub FV) i zostanie dołączony do wysyłki;

5) Promocja nie łączy się z innymi równoległymi promocjami.

6) W przypadku skorzystania przez konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: „Konsument”) lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie zostaną spełnione, jest ona zobowiązana do zwrotu Produktów promocyjnych wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

Postępowanie reklamacyjne

§ 3

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Promocji:

a) pisemnie na adres: ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie; 

b) drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: info@3z.pl;

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz dokładny opis i powód reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się o ich uzupełnienie.

3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od ich doręczenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi informacją zwrotną, która zostanie przesłana w zależności od wybranej przez reklamującego formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

Dane osobowe

§ 4

1. Klient uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), że:

A) Administratorem danych osobowych jest 3Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Wyszyńskiego 85 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Gliwicach X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000266950, posługująca się nr REGON 16010316700000, NIP 7542883169 (dalej: „Administrator”).

B) Przystępując do Promocji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez Klienta danych osobowych związanych z udziałem w Promocji oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.

C) Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu organizacji i realizacji Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, rozpatrzenia złożonej skargi, wniosku lub reklamacji;
- czas przechowywania: dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jaki zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji Promocji, a po jej zakończeniu - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

D) Klient w każdej chwili może wycofać zgodę. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Klienta przez Administratora.

E) Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego.

F) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją Promocji. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.

G) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.

H) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich.

I) Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2022r.

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 

4. Regulamin Promocji jest dostępny w Sklepie internetowym Organizatora oraz udostępniany w formie pisemnej informacji w Sklepie stacjonarnym.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana w Sklepie internetowym Organizatora oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Sklepie stacjonarnym.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Produkt dodany do Ulubionych
Produkt dodany do porównania.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie z Serwisu, tj. strony sklep.3z.pl. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Więcej o zasadach przetwarzania danych znajdziecie Państwo w „Polityce prywatności” dostępnej TUTAJ.